در این برنامه مهدی آقازمانی به ادامه گفتگو درباره هویت ایرانی می پردازد.
مهمانان برنامه: دکتر ناهید غنی
گردآفرید

Comments are closed.