در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دارد به برهنگی در هنر و تفاوت آن با ابتذال.
مهمان برنامه: وانشا رودبارکی، هنرمند

Comments are closed.