در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی ایران و امنیت منطقه خاورمیانه می پردازد.
مهمان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل

Comments are closed.