در این برنامه مهدی آقازمانی به بهانه اعتراضات گسترده مردم علیه مؤسساتی چون کاسپین و آرمان، به اقتصاد ایران و معیشت مردم می پردازد.
مهمان برنامه: دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان

Comments are closed.