در این برنامه مهدی آقازمانی به فیلم کوتاه فریادهای خاموش می پردازد.
مهمانان برنامه: علیرضا خزانی
هومن جوانمرد

Comments are closed.