در این مهدی آقازمانی به تعامل هنری بین شرق و غرب می پردازد.
مهمان برنامه: وانشا رودبارکی، هنرمند

Comments are closed.