در این ویژه برنامه مهدی آقازمانی به مفهوم کلی هویت می پردازد.
مهمانان برنامه: گردآفرید، پژوهشگر میراث معنوی
دکتر ناهید غنی، پژوهشگر زبانهای باستانی و ایرانشناسی

Comments are closed.