در این برنامه مهدی آقازمانی به نتایج انتخابات و مطالبات مردم از حکومت می پردازد.
مهمان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
بهزاد مهرانی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.