در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات انتخاباتی و نقش رسانه ها می پردازد.
مهمانان برنامه: منشه امیر – تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.