در این برنامه مهدی آقازمانی به سوال آیا باید رأی داد پاسخ می دهد.

Comments are closed.