در این برنامه مهدی آقازمانی به وجوه دیگر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران می پردازد.
مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفترسیاسی شورای ملی ایران
بهزاد مهرانی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.