در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات جدید انتخاباتی می پردازد.
مهمان برنامه: رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.