زمان انتخاب – انتخابات و موضوعات فرهنگی
در این برنامه مهدی آقازمانی به فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه می پردازد.
مهمانان برنامه: آزاده سلیمانی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.