زمان انتخاب – سیاست خارجی و انتخابات ریاست جمهوری
در این برنامه مهدی آقازمانی به گفتگو درباره ارتباط سیاست خارجی و انتخابات پیشرو می پردازد.
مهمانان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل
میثم مهرانی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.