زمان انتخاب – تحولات انتخاباتی
مهدی آقازمانی در این برنامه به ادامه گفتگو درباره انتخابات ایران می پردازد.
مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
بهزاد مهرانی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.