زمان انتخاب – انتخابات و حقوق بشر در ایران
در این برنامه مهدی آقازمانی به موضع نامزدهای انتخاباتی درباره حقوق بشر می پردازد.
مهمانان برنامه: ناهید فرهاد، پژوهشگر مرکز اسناد حقوق بشر ایران
مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل

Comments are closed.