در این برنامه مهدی آقازمانی به انتخابات ریاست جمهوری ایران می پردازد.
مهمانان برنامه: بهزاد مهرانی، کنشگر سیاسی
نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.