زمان انتخاب – تحولات انتخاباتی
در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دوباره دارد به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری.
مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
بهزاد مهرانی، کنشگر سیاسی

Comments are closed.