آبانگان ۱۳۴
گفتگو با مهدی خزعلی در باره مشکلات آب و دولت و عدم پاسخگویی نظام. بررسی ادعاهای روحانی در مورد افزایش کشت گندم،. نگاهی به مشکل سد لار و بررسی مجدد فیلم مستند تام فریدمن در باره بحران آب در خاور میانه

Comments are closed.