نگاهی به عملکرد دولت روحانی در چهار سال گذشته در حوزه آب. کاندیداهای دیگر چه می‌گویند؟
بخش دوم مستند قنات بلده فردوس

Comments are closed.