زمان انتخاب – انتخابات شورای شهر
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی انتخابات پیش روی شورای شهر می پردازد.
مهمان برنامه: دکتر سیامک شجاعی، استاد دانشگاه و اقتصاددان

Comments are closed.