زمان انتخاب – ویژه برنامه انتخابات ۹۶
در این برنامه مهدی آقازمانی به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می پردازد.
مهمانان برنامه: دکتر سیامک شجاعی، استاد دانشگاه و اقتصاددان
رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.