شهروند خبرنگار: قسمت پنجم
شهروند خبرنگار مجموعه ای است از گزارشهایی که هموطنان از ایران برای رسانه افق ایران می فرستند.
قسمت پنجم

Comments are closed.