شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار مجموعه ای است از گزارشهایی که هموطنان از ایران برای رسانه افق ایران می فرستند.
قسمت دوم

Comments are closed.