زمان انتخاب – روز عشق
در این برنامه مهدی آقازمانی به مناسبت روز عشاق به بررسی نمایش عاشق شو می پردازد.
مهمانان برنامه:
مهرداد قدیمی و نسیم عسگرزاده

Comments are closed.