سپید وسیاه – دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
با هفتاد ساچمه در «پا» پزشک می گوید: شاید دچار سرطان پوست شوی
هیاهویی که مدتی است خاموش است
افزایش حجم دیوارنویسی ها و اسکناس نویسی ها به همراه نسب پوستر در حمایت از شورای ملی ایران و شاهزاده رضا پهلوی
غبار، آلودگی، خاموشی، تاریکی و فقر
روستای «قلعه چنان» فراتر از فقر و محرومیت
این بار در قم آوار هم بر سر مردم فرو ریخت

Comments are closed.