زمان انتخاب – بازشناسی قوه قضاییه در اسراییل
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی و مقایسه سیستم قضایی اسراییل می پردازد.
مهمان برنامه: منشه امیر، تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.