زمان انتخاب – وضعیت زندانیان سیاسی و اعتصاب غذای آنان در ایران
مهمانان:
نازیلا گلستان عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران
کاوه طاهری – کنشگر سیاسی

Comments are closed.