زمان انتخاب – ۱۰ ابرمرد تاریخ ایران: بابک خرمدین – قسمت اول
در این قسمت از سلسله برنامه های ۱۰ ابرمرد تاریخ ایران، مهدی آقازمانی به زندگی بابک خرمدین می پردازد.
مهمان برنامه: دکتر ناصر انقطاع

Comments are closed.