زمان انتخاب – ساختار قوه قضاییه ایالات متحده و تأثیر رئیس جمهور بر آن
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی سیستم قضایی آمریکا و رابطه آن با قوه مجریه می پردازد.
مهمان برنامه: دکتر ساناز الستی، حقوقدان و استاد دانشگاه

Comments are closed.