آبانگان – بررسی وضعیت توسعه و آب در ایران

بخش نخست میزگرد بررسی وضعیت توسعه و آب در ایران با حضور دکتر فریدون مبشری و مهندس خسرو بندری

Comments are closed.