زمان انتخاب – حضور نظاميان در كابينه ترامپ – تهديد يا موقعيت ؟
كارشناس
حسين خرم مشاور كمپين رياست جمهورى منتخب ترامپ

در اين برنامه مهدى زمانى در مورد تاثير حضور نظاميان در كابينه ترامپ را با كارشناس برنامه به بحث و گفتگو مى گذارد

Comments are closed.