زمان انتخاب – از جاسوسی در کنیا تا تحریم در واشنگتن
میهمانان
حس داعی
نیک آهنگ کوثر

در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه میهمان به خبرهای هفته از جاسوسی در کنیا تا تحریم در واشنگتن
می پردازند.

Comments are closed.