زمان انتخاب – خشونتهای قانونی علیه زنان
در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه کارشناس برنامه , به بررسی قوانین ومناسبات سیاسی و اجتماعی و نقششان در نقض حقوق زنان در ایران می پردازد.
میهمان برنامه: نازیلا گلستان، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.