زمان انتخاب – فرجام برجام

میهمانان آقایان حسن داعی و نیک آهنگ کوثر

در این برنامه مهدی آقازمانی به همراهی کارشناسان جناب حسن داعی و نیک آهنگ کوثربه موضوع
فرجام برجام در دوران رئیس جمهوری روحانی می پردازد.

Comments are closed.