آبانگان ۸۸
گفتگو با دکتر جی فامیلیاتی، همکار ناسا و استاد دانشگاه کالیفورنیا در ارواین در ارتباط با نقشه‌های آب‌های سطحی و زیرزمینی ناسا و ماهواره

Comments are closed.