زمان انتخاب روابط ایران و آمریکا پس از انتخاب ترامپ

در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه میهمان برنامه به روابط ایران و آمریکا پس از انتخاب ترامپ می پردازد.

کارشناس :دکتر سیامک شجاعی

Comments are closed.