برنامه شورای ملی ایران – شرایط بروز نافرمانی های مدنی
…………
دکتر امیر فصیحی – پزشک و نویسنده کتاب انقلاب نوروز ایران ؛ نافرمای مدنی با جشنهای ملی
…………….
کورش که بود آیا اون تنها پادشاهی‌ست که در بخشی از تاریخ اسیاى میانه به قدرت رسید و برای مدت چند ده صلح و برابری را در عصرو فرمانروائى خود ایجاد کرد ؟ آیا اون تنها باز نویسنده نخستین منشور حقوق بشر در تاریخ تمدن بشریست ؟ کورش کیست و چه تاثیری در تاریخ معاصر ما دارد ؟ آیا به آن اندازه که غربی‌ها ازجمله ایالت متحده آمریکا در بازنویسی قانون اساسی‌ خود از روش زمام دارى کورش به عنوان فرمانروایی که نخستین امپراتوری جهان را بنا نهاد بهره بردند ما نیز از آن بهره بردیم ؟
………..

Comments are closed.