زمان انتخاب – آمریکا در آستانه انتخاب بزرگ
کارشناس برنامه : احمد رضا بهارلو

در این برنامه مهدی آقازمانی به همراه  احمد رضا بهارلو به وضعیت  آمریکا در آستانه انتخاب بزرگ می پردازد.

Comments are closed.