مستند تلویزیونی، اینک برخیز … آنان رسیده اند – بخش دوم
رویداد هفتم آبان در پاسارگاد شاید در تاریخ جمهوری اسلامی اگر نه بی سابقه ولی بی شک کم سابقه است.
اما آینده در پیش و می بایست به جلو حرکت کرد … در این مسیر چه موانعی بر سر راه قرار دارد؟
چگونه و با چه میزانی می بایست دوست را از دشمن بازشناخت؟

Comments are closed.