زمان انتخاب – توانمندی زنان با پشتوانه فرهنگ و ادبیات ایران زمین
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی نقش فرهنگ و ادبیات در وضعیت زنان در ایران می پردازد.
مهمان برنامه: گردآفرید

زمان انتخاب – توانمندی زنان با پشتوانه فرهنگ و ادبیات ایران زمین from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.