در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی نقش زنان ایران در توسعه دموکراسی در کشور می پردازد.
مهمان برنامه: هما سرشار، روزنامه نگار

زمان انتخاب- توانمندی زنان و نقش در توسعه دموکراسی from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.