بخش دوم گفتگو با دکتر مسعود اسماعیل‌لو در ارتباط با آب و معماری اقلیمی به همراه گفتگویی کوتاه با پرویز دستمالچی، تحلیلگر سیاسی در ارتباط با نقش دموکراسی در حل مشکلات اجتماعی از جمله بحران آب.

آبانگان هفتاد و چهارم، مصاحبه با دکتر اسماعیل لو و آقای پرویز دستمالچی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.