زمان انتخاب: نتایج تبلیغ و ترویج رادیکالیسم دینی
میهمانان: حسن داعی و نیک آهنگ کوثر
موضوع برنامه: نتایج تبلیغ و ترویج رادیکالیسم دینی

زمان انتخاب: نتایج تبلیغ و ترویج رادیکالیسم دینی from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.