آبانگان ۶۶-آثار سد سازی فراتر از مرزها
نگاهی به برخی آثار منفی سدسازی در ترکیه بر روی مردم عراق و ایران، بررسی آثار مصرف غیر منطقی آب در کشاورزی

آبانگان ۶۶-آثار سد سازی فراتر از مرزها from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.