زمان انتخاب- دانشگاه مجازی بهاییان و محدودیتهای تحصیلی برای اقلیتهای مذهبی
در این برنامه مهدی آقازمانی به بحث درباره وضعیت تحصیلی بهاییان و دانشگاه مجازی آنان می پردازد.
مهمان برنامه: مرتضی اسماعیل پور، مدیر وبسایت بهایی نیوز

زمان انتخاب- دانشگاه مجازی بهاییان و محدودیتهای تحصیلی برای اقلیتهای مذهبی from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.