آوای مردم- آیا اپوزیسیون باید منتظر دولتهای غربی برای نجات ایران باشند؟
در این برنامه موقعیت استقلال ایران، حاکمیت و سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی درباره منافع ملی و همین طور سیاست دولتهای غربی در رابطه با ایران بررسی می شود.
مهمانان برنامه:دکتر بهرام بهرامیان، استاد دانشگاه مریلند آمریکا
آقای احمد تاج الدینی، حقوقدان و تحلیلگر مسایل سیاسی

آوای مردم- آیا اپوزیسیون باید منتظر سیاست دولتهای غربی برای نجات ایران from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.