زمان انتخاب- هنر امروز ایران دراروپا
در این برنامه مهدی آقازمانی با مهمان برنامه به بررسی هنرمعاصر ایران و معرفی آن در اروپا پرداخته است.
مهمان برنامه: آران کمانگر، کنشگر فرهنگی

زمان انتخاب- هنر امروز ایران دراروپا from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.