زمان انتخاب- پرونده های تروریستی جمهوری اسلامی
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی پرونده رژیم جمهوری اسلامی درانجام و حمایت ازاقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان می پردازد.

زمان انتخاب- پرونده های تروریستی جمهوری اسلامی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.