آوای مردم- چرا رژیم جمهوری اسلامی دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد را ترور کرد؟

آوای مردم- چرا رژیم جمهوری اسلامی دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد را ترور کرد؟ این برنامه به بررسی قتل دکتر بختیار و فریدون فرخزاد برای ثبت در تاریخ ایران می پردازد مهمان برنامه: دکتر احمد تاج الدینی، تحلیلگر مسایل سیاسی آوای مردم- چرا رژیم جمهوری اسلامی دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد را ترور کرد؟ from ofoghiran2 on Vimeo.